Tuberculosecijfers 2018 in Vlaanderen

In 2018 was de incidentie van tuberculose in België 8,6/100.000 inwoners. De incidentie is dezelfde als die van 2017 (8,6/100.000). België blijft hiermee behoren tot de landen met de 'laagste incidenties' in de wereld. In Vlaanderen werden 401 tuberculosepatiënten gemeld in 2018 wat een incidentie geeft van 6,1 per 100.000 inwoners. In vergelijking met het jaar ervoor is dit een lichte stijging (toen was het aantal 386). De incidentie in Wallonië is gelijkaardig (6,2 per 100.000) zoals ook de evolutie in de tijd. Brussel hoofdstad had met 29,5/100.000 een veel hogere incidentie dan de andere gewesten. Ook hier is er een lichte stijging t.o.v. het jaar 2017. In 2018 was opnieuw Antwerpen de Vlaamse provincie met de hoogste incidentie, duidelijk hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Hoewel de lange termijntrend dalend is, daalt de incidentie de laatste jaren te traag om de WHO doelstelling te behalen om het aantal nieuwe tuberculosegevallen met 80% te verminderen tussen 2015 en 2030.  

Nieuwe tuberculoseafdeling in Sint-Pietersziekenhuis Brussel

Tuberculose is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Hoewel de incidentie in België laag en stabiel blijft, concentreert de ziekte zich in de grootsteden waar ze de allerzwaksten treft. De jongste jaren is het aandeel patiënten zonder vaste verblijfplaats of met grote psycho-sociale problemen gestegen. Ook zijn er multiresistente vormen van tuberculose die een langere en complexere behandeling vergen. Voor deze patiënten omvat de behandeling een hospitalisatiefase in strikte respiratoire isolatie. Dit verblijf is voor de meesten psychologisch zwaar. De nieuwe eenheid voor lang verblijf biedt aan alle tuberculosepatiënten, ook de meest kansarmen, een kwaliteitsvolle en persoonlijke behandeling in menswaardige omstandigheden.

Langverwachte nationale richtlijnen rond Latente Tuberculose Infectie (LTBI) beschikbaar

Deze publicatie bevat de richtlijnen inzake diagnose en behandeling van latente tuberculose infectie. Het document werd initieel in het Engels opgesteld, vertalingen naar het Nederlands en Frans zijn in de maak. Later volgen nog technische fiches voor verschillende beroepsgroepen en verschillende werksituaties. De richtlijnen werden ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep van het Wetenschappelijk Comité Tuberculose van de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de overkoepelende Stichting van de VRGT en de FARES. De leden van de werkgroep komen uit heel het land en zijn werkzaam in volgende disciplines: infectiologie, immunologie, pneumologie, pediatrie, microbiologie, laboratoriumwetenschappen, arbeidsgeneeskunde, volksgezondheid en infectiecontrole. De richtlijnen omvatten aanbevelingen voor het identificeren van personen bij wie LTBI-testing en behandeling aangewezen is, voor de algoritmische aanpak van het testen en behandelen, en voor de behandelingsopties. 

Brussel opent een nieuw gezondheidscentrum voor tuberculosepatiënten

Tuberculose mag dan wel een vergeten ziekte zijn, ze is nog niet verdwenen. Om de tuberculosebestrijding in Brussel te versterken, openen de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en haar Franstalige zusterorganisatie Fond des Affections Respiratoires (FARES) samen een nieuw gezondheidscentrum gelegen in het UMC Sint-Pieter. Tijdens de inhuldiging op 5 juni 2019 werden genodigden rondgeleid in het nieuwe centrum en werd de tuberculosebestrijding in Brussel belicht.